Disclaimer - Privacy - Algemene voorwaarden

Privacy Policy

De bescherming van uw privacy is een van onze belangrijkste doelen. De eigenaar van de gegevensverwerking is agriturismo Luchiano, in de persoon van mevrouw M. Forniz, gelegen in Porchiano di Amelia -. Om toegang te verzoeken kunt u contact opnemen met het volgende e-mail: info@luchiano.it

Luchiano neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de gegevens die Luchiano via de website www.luchiano.nl en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools gebruikt en verzamelt, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. U kunt hem te allen tijde op onze website raadplegen.

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat Luchiano hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) de website www.luchiano.nl en alle bijbehorende applicaties, diensten en tools.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luchiano verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren

Waarom we gegevens nodig hebben

Luchiano verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of zakelijke correspondentie
 • Uitbrengen van offertes en het sluiten van overeenkomsten
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Luchiano analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Luchiano verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van u gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoe lang we gegevens bewaren

Luchiano zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen met anderen

Luchiano verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Luchiano kan op haar website gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Luchiano gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@luchiano.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie alle persoonlijke gegevens zwart te maken. Dit ter bescherming van u privacy. Luchiano zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan u verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging

Luchiano neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@luchiano.nl.

Disclaimer 

De inhoud van de individuele informatie op de site geeft de visie van de auteur. weer. Deze site is bijgewerkt zonder periodiciteit, de frequentie van het nieuws is niet vooraf bepaald en kan dus niet worden beschouwd als een redactioneel product of een krant onder de wet n. 62, 07/03/2001. 

Het gebruik van teksten en afbeeldingen op deze website is onderworpen aan de Italiaanse en Nederlandse wetgeving inzake het auteursrecht. U kunt teksten en afbeeldingen publiceren en distribueren op de voorwaarde van bronvermelding: als de bron: luchiano.it. 

Alle vermelde of in het portaal openbaar gemaakt handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. De huidige voorwaarden voor het gebruik, de informatie en het materiaal van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Informatie over de voorwaarden voor het gebruik & cookies beleid 

Ga naar de specifieke pagina cookies beleid

Privacy Policy in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 196/2003

De eigenaar van de gegevensverwerking informeert u dat de persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden verwerkt en opgeslagen met de grootste vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en toewijding, in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 196/2003 en met de wijze die in de informatie die u bent uitgenodigd om te lezen voordat u een formele aanvraag.

BEKENDMAKING OVEREENKOMSTIG ART. 13 VAN WETSDECREET 2003/06/30 N. 196 in de zaak van BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Ingevolge artikel. 13 van de Privacy Code, luchiano.it  weet u dat na raadpleging/gebruik van deze site, een eventueel nieuwsbriefabonnement, het formulier / vorm van hulp, en / of de module / form contacten, gegevens mogen worden verwerkt over geïdentificeerde of identificeerbare personen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebeuren door middel van geautomatiseerde tools voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke veiligheidsmaatregelen zijn in acht genomen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

Het versturen van e-mail adressen op deze site omvat de latere verwerving van de verzender, die nodig zijn om te reageren op verzoeken, en andere persoonlijke gegevens, opgenomen in het bericht. De behandeling met betrekking tot de diensten van deze site worden uitsluitend behandeld door het personeel. De persoonlijke informatie van gebruikers die verzoeken om informatie, hulp en / of offertes, worden alleen gebruikt om de dienst of het aanbieden gevraagde uit te voeren en zullen strikt vertrouwelijk blijven en worden enkel bekendgemaakt aan derden indien dit noodzakelijk is. Zij hebben het recht om de rechten op grond van art. 7 van de Code en in het bijzonder het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, te corrigeren, updaten en de annulering te vragen als ze onvolledig, onjuist of verzameld zijn in strijd met de wet, en zich te verzetten tegen de verwerking voor legitieme redenen. 

luchiano.it behoudt zich het recht voor om identificatiegegevens, datum, tijd en het IP-adres van de computer van waaruit de opmerkingen zijn verzonden te detecteren en op te slaan om deze op verzoek aan de bevoegde autoriteiten over te dragen.